Restaurants → Restaurant Details

Spice & Rice
Spice & Rice
(808) 575-2770
824 Kokomo Rd,
Haiku HI
Haiku-Pauwela HI 96708


Location